ประติมากรรมระดับโลก รูปหุ่นเหมือนจริง ดุจดั่งมีชีวิต
ขาดแต่เพียง...ลมหายใจเท่านั้น !

 

 

----------------------------------------------------

 

ประวัติความเป็นมา

          เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย   อาจารย์ดวงแก้ว  พิทยากรศิลป์   ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ   แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย   เช่น   สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง   เนื่องจากมีอุณหภูมิร้อน   ความชื้นสูง   รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก   โดยเฉพาะขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ไม่คงทน   ไม่คงสภาพ   สามารถเสื่อมสลายลง    ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม   อาจารย์ดวงแก้วได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าทดลองนานกว่า ๑๐ ปี    เพื่อค้นหาวัสดุอื่นที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง   โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน   ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป   จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก   "ไฟเบอร์กลาส"   ที่มีความคงทน   ประณีต   งดงามเหมือนคนจริงที่สุด   รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล   สวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง

อาจารย์ดวงแก้ว  พิทยากรศิลป์   ผู้สร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้ง

 

           ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสในระยะแรก   แต่ก็ยังประสบกับปัญหาในด้านการค้นคว้า   ทดลอง   รวมทั้งปัญหาทางด้านอุปกรณ์   เครื่องไม้เครื่องมือ   ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด   จำเป็นที่จะต้องออกแบบคิดสร้างขึ้นมาเอง   อีกทั้งระยะเวลาในการค้นคว้า   จะต้องใช้ความพยายาม   และความอดทนเป็นอย่างยิ่ง   ดังนั้นคณะผู้ร่วมงานจึงได้ลงความเห็นว่าสมควรที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจัง   โดยการทุ่มเททั้งสมอง   กำลังเงิน   กำลังกายและเวลาทั้งหมดให้กับผลงานชิ้นนี้   จนกระทั่งอาจารย์ดวงแก้วสามารถคิดค้นวิธีการสร้างรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสให้มีลักษณะเหมือนคนจริงมากที่สุดสำเร็จเป็นรูปแรก   คือ

 

หุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์   (หลวงปู่โต๊ะ   อินทสุวณฺโณ)
วัดประดู่ฉิมพลี   กรุงเทพฯ
 

 

ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นในราว พ.. ๒๕๒๕  และสร้างเสร็จใน พ.. ๒๕๒๗   ใช้ระยะเวลาสร้างรวมทั้งสิ้น ๓ ปี   หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแล้ว   คณะผู้ร่วมงานได้เล็งเห็นว่า   ผลงานชิ้นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง   เพราะเป็นผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้   ดังนั้นใน  .. ๒๕๒๗   คณะผู้ร่วมงานจึงได้วางโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขึ้นใช้ชื่อว่า ...

 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
( THAI  HUMAN  IMAGERY  MUSEUM )

 อาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 

----------------------------------------------------

 

วัตถุประสงค์

         ความมุ่งหมายแรกของ   อาจารย์ดวงแก้ว   ในการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง   คือ   ต้องการส่งเสริม   เผยแพร่   และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย   อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน   โดยใช้หุ่นขี้ผึ้งเป็นสื่อ   แต่เมื่อมีการดำเนินการในรูปแบบ   "พิพิธภัณฑ์"   จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

          ๑.  เพื่ออนุรักษ์   ส่งเสริม   เผยแพร่   ศิลปวัฒนธรรมไทย   และประเพณีไทย
          ๒.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา   ด้านประติมากรรม   และศิลปะแขนงต่าง ๆ
          ๓.  เพื่อเป็นสถานที่ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน   นักศึกษา   ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.