ที่ตั้ง

เลขที่  ๔๓/  หมู่ ๑  .บรมราชชนนี   (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)   กม.๓๑   .ขุนแก้ว   อ.นครชัยศรี   .นครปฐม   ๗๓๑๒๐

----------------------------------------------------

วันและเวลาทำการ

 • เปิดบริการทุกวัน

 • วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)                                    เวลา   ๐๙.๐๐ ๑๗.๓๐  .
  วันหยุด (วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์)          เวลา   ๐๘.๓๐ ๑๘.๐๐  .

----------------------------------------------------

อัตราเข้าชม - รายบุคคล

 • ชาวต่างชาติ     
  ผู้ใหญ่                                    ๓๐๐  บาท     
  เด็ก                                        ๑๕๐  บาท

 • ชาวไทย            
  ผู้ใหญ่                                    ๘๐  บาท
  เด็ก  (สูงไม่เกิน ๑๓๐ ซม.)       ๔๐  บาท

 • พระภิกษุ - แม่ชี                     ๕๐  บาท

 • สามเณร                                 ๔๐  บาท

 • นักศึกษา 
  (
  ปวช.,ปวส.,กศน.หรือเทียบเท่า,อุดมศึกษาในเครื่องแบบ   ๕๐  บาท

 • นักเรียน 
  (อนุบาล-.ในเครื่องแบบ                                                ๔๐  บาท

----------------------------------------------------

อัตราเข้าชม - หมู่คณะ

 • ตั้งแต่   ๒๐   ท่านขึ้นไป   ได้รับส่วนลด   ๒๐%   จากอัตราเข้าชม  -  รายบุคคล

 • สำหรับสถาบันการศึกษา   ที่ประสานการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย   ๓   วัน   คุณครูผู้ควบคุม   ได้รับยกเว้นค่าเข้าชมอัตรา  ๒๐ :   คือ   นักเรียน  /  นักศึกษา   ๒๐   ท่าน   ยกเว้นค่าเข้าชมคุณครู   ๑   ท่าน   ส่วนคุณครูหรือผู้ติดตามนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น   ชำระตามส่วนลด   ๒๐ %   จากอัตราเข้าชมรายบุคคล

----------------------------------------------------

การชำระค่าบัตรเข้าชม

กรุณาชำระค่าบัตรเข้าชมล่วงหน้าของคณะ  จำนวน  ๕๐%  โดยโอนเงินเข้าบัญชี

     ชื่อ  บริษัทพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  จำกัด
     ธนาคารกสิกรไทย   สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     ประเภทออมทรัพย์   
     เลขที่   ๖๔๕ ๒ ๑๑๑๔๔ 
   

เมื่อโอนเงินแล้ว  กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร  หรือ  ช่องทางอื่นให้พิพิธภัณฑ์ ฯ  ทราบด้วย

----------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

     โทร.         :  ๐๓๔ ๓๓๒๖๐๗,   ๐๓๔ - ๙๖๖๘๓๙,   ๐๓๔ ๓๓๒๑๐๙,   ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔
     แฟกซ์       :   ๐๓๔ ๓๓๒๐๖๑
     e-mail     : thim1pr@gmail.com
     LineID     : thim1989


Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.