∴  ขงจื้อจอมปราชญ์  

รูปหุ่น   "  ขงจื้อจอมปราชญ์  "

 

 

จากความเชื่อที่ว่า   "  ความดีเป็นสากล  "   คนดีอยู่ไหนก็ได้   แต่ขอให้เป็นคนดีที่แท้จริง

บุคคลสำคัญของโลก   ท่านบรมครู   "  ขงจื๊อ  "   ท่านมิใช่เป็นเพียงบรมครูและศาสดาของคนจีนเท่านั้น   ประวัติและคำสอนของท่านเป็นปรัชญาตะวันออก   ที่บ่งบอกและสะท้อนถึง   คุณงามความดี   เป็นรากฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมวลมนุษยชาติ   คุณธรรม   เมตตาธรรมและธรรมจริยา   เป็นมรดกที่ท่านฝากไว้แก่ชาวโลกมากว่า   ,๕๐๐   ปี   ยังคงตรึงอยู่ในทุกชีวิตมิเสื่อมคลาย   ด้วยความคารวะและศรัทธา

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.