∴ ความทรงจำอันงดงาม ∴

ชุด   ความทรงจำอันงดงาม 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในปีพุทธศักราช   ๒๕๔๓   องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   หรือ   ยูเนสโก   ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ทรงเป็น   "  บุคคลสำคัญของโลก  "  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   ครบ   ๑๐๐   ปีของพระองค์ท่าน   กอรปกับภาพความทรงจำอันงดงามของพสกนิกรชาวไทย   และความบางตอนจากพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

"  หลายอย่างมาจากทูลหม่อมพ่อ  ผ่านมาทางแม่   
แม่มาบอกเราว่า  ต้องทำอะไร  ต้องทำงาน  กลับเมืองไทยต้องทำอย่างนั้น  อย่างนี้  
"    

บอกเล่าถึงคำสอนสำคัญที่สืบทอดมา   อีกทั้งในฐานะพระธิดาทรงอยู่เคียงข้าง   ทรงงานถวาย   ทรงดูแลสมเด็จพระบรมราชชนนี   ที่ทรงเจริญพระชนมายุมากอย่างใกล้ชิด   ภาพความผูกพันนี้เป็นจุดที่ทำให้   พิพิธภัณฑ์ฯ   สร้างผลงานชุด 

"  ความทรงจำอันงดงาม   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  "   

ขึ้นด้วยความจงรักภักดี   เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ   พระเกียรติคุณ   เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   และเพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ให้ยืนยงสถาวรสืบไป

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.