∴ พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี  รัชกาลที่   –  ∴

ชุด   ผลงานเทิดพระเกียรติ
พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี  รัชกาลที่   – ๙

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

ทรงสร้างพระราชธานีในปี   พ.๒๓๒๕   มาจนบัดนี้เป็นเวลากว่า   ๒๐๐   ปี   ตลอดเวลาที่ผ่านมา   ชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง      พระองค์   ซึ่งทุกพระองค์ทรงปกครองประเทศ   และทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ   ทรงนำชาติไทยผ่านพ้นภยันตราย   รักษาเอกราชของชาติไทยให้ประชาราษฎร์   ได้อยู่อย่างสุขสงบมาทุกกาลสมัยตราบเท่าทุกวันนี้   ...

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ได้สร้างสรรค์   "  ประติมากรรมแห่งชีวิต    ชุด   "  พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี   รัชกาลที่  - ๙  "   ประดิษฐานในท้องพระโรงอันโอ่โถงสวยงาม

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.