∴  ม้าทรง  

รูปหุ่น   "  ม้าทรง  "

 

ประติมากรรมรูปม้า ซึ่งเป็นรูปม้าทรงในรัชกาลที่ 6

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.