∴  สมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาส  

ชุด   "  สมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาส  "   

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

“  สมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาส      

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยได้จัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับระบบทาสในบรรยากาศจำลอง   เหมือนจริงที่ประกอบด้วยแสง   สี   เสียง   จนทำให้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในอดีต   ประกอบด้วย   ชุดทาสในเรือนเบี้ย,   ชุดบ่อนเบี้ย,   ชุดทาสถูกโบย,   ชุดชีวิตใหม่   ทุกชุดสะท้อนให้เห็นภาพคนไทยสมัยที่ตกเป็นทาสว่า   ทุกข์ทรมานอย่างไร   แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของทาส   และหลังจากเลิกทาสแล้วเป็นอย่างไร   ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อ   บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงประกาศเลิกทาส   และรำลึกถึงพระบารมีของพระองค์ที่ทรงพระราชทานอิสรภาพแก่พสกนิกรตราบนานเท่านาน

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.