∴ ครอบครัวไทย 

หุ่นชุด   "  ครอบครัวไทย  "

สะท้อนถึงระบบสังคมพื้นฐานของมนุษย์   ที่มีสายใยความผูกพันระหว่างสายเลือด   ความอบอุ่น   ความเอื้ออาทร   และการปลูกฝังจิตวิญญาณที่ดี   อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองไปสู่สังคมภายนอก   

หุ่นชุดนี้แสดงถึงความผูกพันอันอบอุ่นแบบไทยไทย   ที่เป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่   แต่มีความใกล้ชิดกัน   จากรูปหุ่นจะเห็นถึงความรัก   ความผูกพันระหว่างยาย   แม่   หลาน   ที่แสดงออกอย่างลึกซึ้ง   จากสายตาที่อ่อนโยนของยายและแม่ที่ทอดสายตาไปยังเด็กชายด้วยใบหน้ายิ้มละมัย

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.