การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Post a comment