ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสังสรรค์ในงานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90 ‘ s

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม

โดย หัวข้องาน คือ “งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s ” 

Post a comment