โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงาน ต่างด้าว และองค์กรภาคี (มาใช้สถานที่ ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย)

         วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง  สถานประกอบการ  แรงงานต่างด้าว และ องค์กรภาคี ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

         คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย มอบภาพถ่ายที่ระลึกในห้องท้องพระโรง และรูปถ่ายห้องรัชกาลที่ ๙ กับ IMMIGRATION กิตติ เฮงเจริญ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครปฐม

Post a comment