เรียนฐานกิจกรรมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

             วันที่ 7 ส.ค 62 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชายและแผนกหญิง) จ.นครปฐม เรียนฐานกิจกรรมและเข้าชมหุ่นพร้อมมอบของที่ระลึกให้พิพิธภัณฑ์ฯ
….โดย…มีคุณสุทิศา ตะโกทอง ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นผู้รับมอบของ

Post a comment